برچسب: قانون

محدوده اختیار بازرس قضایی در برخورد با حکمی که آن را خلاف بین شرع و قانون تشخیص دهد (تحلیلی بر تبصره ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور)

نویسنده : کرمی، محمد باقر ؛ (‎8 صفحه – از 97 تا 104 ) خلاصه ماشینی: “1 بنابه مراتب تخصیص عبارت«ضمن بازرسی»(مذکور در تبصره ماده 6 قانون مرقوم) به حضور فیزیکی بازرس قضایی در...

بازنگری قضایی در هند: اصول و اقدام های اداری

نویسنده : اوشاآنتارودی؛ مترجم : سیف اللهی آذرنمین، آرمان؛ (‎10 صفحه – از 71 تا 80 ) خلاصه ماشینی: “بازنگری قضایی در هند:اصول و اقدام‌های اداری‌1اوشا آنتارودی‌2(برگردان:آرمان سیف اللهی آذرنمین‌3)مقدمه در هند از اواسط...

بخش ویژه نظارت قضایی: بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران

نویسنده : آقایی طوقی، مسلم؛ (‎14 صفحه – از 57 تا 70 ) خلاصه ماشینی: “مقنن آفریقای جنوبی برای تضمین این دو مهم،در ماده 4 قانون گسترش عدالت‌ اداری،روش‌های خاصی را برای انجام عمل...

نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)

نویسنده : هداوند، مهدی؛ (‎50 صفحه – از 7 تا 56 ) خلاصه ماشینی: “در زمینه آیین و قواعد شکلی صدور قرار موقت،بایستی به دستور العمل شورای اروپا به شماره‌ « 89/665/EEC of 21...