حقوق مگز جدیدترین ها

اصل منع تبعیض در قانون گذاری جزایی و تاثیرآن بر امنیت قضایی شهروندان

نویسنده : جزایری فارسانی، سید عباس ؛ مهدوی، سحر ؛ (‎20 صفحه – از 161 تا 180 ) چکیده:در بسیاری از نظامهای حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی، دارای جایگاه اجتماعی، تحصیلات،...

بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، چالش های موجود و راهکارهای برون رفت از آن (با تکیه بر آرای دیوان عدالت اداری)

نویسنده : نرگسیان، محمد ؛ نظری، اسفندیار ؛ (‎54 صفحه – از 87 تا 140 ) چکیده:ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی که قدرت مهاجر پذیری بالایی دارند یکی از معصلات...

بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

نویسنده : عالی زاده، ساسان ؛ لشکری، محمد ؛ (‎14 صفحه – از 159 تا 172 ) چکیده:جرایم سازمان یافته در نیمه دوم قرن بیستم در مقطعی که جامعه بین المللی درگیر ابرقدرتها و...

تفویت منفعت در نقض حق اختراع با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا

نویسنده : شهبازی نیا، مرتضی ؛ حیدری، مهتاب ؛ (‎22 صفحه – از 137 تا 158 ) چکیده:حق اختراع به دارنده آن بسته ای از حقوق انحصاری اعطا می کند که یکی از آنها،...