برچسب: جرم

بزهکاری در حال خواب – ماجرای یک محاکمه در کانادا – آدمکشی ناآگاه

گزارشگر : صانعی، پرویز؛ (‎4 صفحه – از 17 تا 20 ) خلاصه ماشینی: “و چون ریشهء بسیاری از جرائم نیز«وجدان ناآگاه»و ناراحتی‌های درونی شخص است که‌ در واقع«ارادهء»او را سلب کرده‌اند،1این مسئله پیش...

بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران

نویسنده : رستمیان، پیمان؛ حجاریان، محمدحسین؛ موذن زادگان، حسنعلی؛ (‎27 صفحه – از 93 تا 119 ) چکیده:زمانی که انسانی با سوء نیت و اراده آزاد دست به ارتکاب‌ عملی ضداجتماعی به نـام جرم...

بررسی جایگزین های حبس در نظام جزایی ایران با تاکید بر اصل تناسب

نویسنده : دشتبانی روزبهانی، محمد؛ هاشمی، سید حسین؛ دارابی، شهرداد؛ شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ (‎38 صفحه – از 25 تا 62 ) چکیده:ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح و درﻣﺎن و در ﭘﯽ آن...