دسته: 31 خرداد 1343 – شماره 13

اصول آئین دادرسی مدنی – در اجراء احکام و قرارها –

نویسنده : جعفری لنگرودی؛ (‎2 صفحه – از 70 تا 71 ) خلاصه ماشینی: “در شش شماره قبلی این مجله،اصول«ابلاغ»در قانون«آئین دادرسی مدنی» بیان شد-و اینک اصول«اجراء احکام و قرارها»آغاز میگردد: «حقوق امروز» از:دکتر...

انتقادها – 3 – بحث درباره ابلاغ قانونی یا واقعی اظهارنامه و رأی اخیر هیئت عمومی دیوانعالی کشور

ناقد : بدیعی، غلامرضا؛ (‎1 صفحه – از 59 تا 59 ) خلاصه ماشینی: “اما در بند ب میگوید هرکس از روی سوء نیت‌ بدون محل مبادرت بصدور چک نماید بشش ماه‌ حبس تأدیبی...

انتقاد ها – 1 – نظر انتقادی نسبت بمقاله – بحثی در مورد اعمال ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت باطفال

ناقد : امامی رضوی، کاظم؛ (‎4 صفحه – از 54 تا 57 ) خلاصه ماشینی: “«هولز شو»آن قاضی متفکر و نیک اندیش بواسطه اینکه از اجرای قوانین خشک در مورد مجرمین کم سال رنج...