اعتبار علمی شهادت کودکان


نویسنده : ساریخانی، عادل؛ پیرولی، سعیده؛

(‎26 صفحه – از 61 تا 86 )

چکیده:
با توجه به توانایی های ذهنی و هوشی کودکان ، و با توجه به این کـه ایـن جمعیـت می توانند در آینده برای نظام کیفری ایـران از لحـاظ حقـوقی و جـرم شـناختی و نیـز برای نظام اجتماعی از لحاظ روحی و روانی دارای اهمیت باشـند، مـساله اظهـارات و مشاهدات کودکان و نوجوانان غیربالغ نگاه ویژه ای را می طلبد. به همین جهت در ایـن مقاله ، تلاش شده است تا اعتبار اظهارات کودکان به لحاظ علمی ، با استناد به مطالعات روان شناختی و تحقیقات میدانی مختلـف سـنجیده و راه کارهـای علمـی و عملـی بـرای اطمینان به اظهارات آنان بررسی گردد. تحقیقات نشان داده اند که تفاوت های کودکـان و بزرگ سالان در عملکرد حافظه ، به شدت تابع عمل و مفاد متغیـرهـا. بـه طـوری کـه عملکرد حافظه ، کودکان کـم تـر از پـنج سـال ، ممکـن اسـت در سـطح عملکـرد حافظـه بزرگ سالان باشد، به این شـرط کـه بـه شـیوه درسـت و بـا توجـه بـه سـطح و فهـم ادراکی شان مورد پرسش و پاسخ واقع شوند و جانب احتیاط در طرح سـوالات حفـظ گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code