حاکمیت مردم در مفهوم مدرن؛ « فرا ساختاری بودن حق حاکمیت»


نویسنده : دبیرنیا، علیرضا؛

(‎25 صفحه – از 111 تا 135 )

چکیده:
تضمین حقوق بنیادین در جامعه مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختارهای دموکراتیک است. از یک سو پذیرش آرا ء مردم در حوزه های متعدد از حقوق بنیادینی است که میتواند از حق حاکمیّت مردم محافظت نماید و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند. از سوی دیگر این حق نباید و نمیتواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود شود. حاکمیّت در مفهوم مدرن مستلزم این است که؛ اولاً ظرفیّت انعكاس اراده مردم از مجاری متعدد وجود داشته باشد و ثانیاً در صورت تعارض میان اراده مردم با ساختارهای رسمی یا نظام حقوقی، ضرورت دارد رفع تعارض به نفع اراده مردم صورت گیرد. در یک نظام دموکراتیک، سندی به نام قانون اساسی نمیتواند با ارادۀ مردم در تعیین خیر مشترک و سرنوشت فردی آنان مغایرت داشته باشد . در یک رویكرد مدرن به حاکمیّت، هر شكلی از قدرت سیاسی میبایست خود را با اراده سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code