مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی «شناسایی و ارائه کاربرد جدید» در حقوق اختراعات


نویسنده : شبیری (زنجانی)، سید حسن؛ قیداری، قدیر؛

(‎22 صفحه – از 85 تا 106 )

چکیده:
افزایش مدت امتیاز انحصاری اختراعات از طریق حمایت از شناسـایی کاربردهـای جدیـد بـرای اختراعات قبلی موضوع چالش برانگیزی است که بـه طـور جـدی در سـالهـای اخیـر از سـوی کشورهای توسعه یافته مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت . عـدم موضـعگیری قانونگـذار ایـران در قوانین مرتبط ، اهمیت حقوقی موضوع را برای یک موضعگیری مناسـب کـه سـازگار بـا اصـول اولیه حقوق اختراعات و تعهدات بین المللی باشد نمایان می کند. در مقاله حاضر وضعیت حقـوقی شناسایی کاربردهای نوین با نگاهی تطبیقی و با هدف تعیین راهکار فراگیر در برخـورد بـا ایـن پدیده نوظهور ـ چه در نظامهای موافـق و چـه مخـالف ـ در سـه سـطح بـین المللـی (موافقتنامـه تریپس )، منطقه ای (کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا و پیمـان آنـدئان) و حقـوق داخلـی کشـورها مورد مطالعه قرار گرفته است . این مقاله نشان می دهد که اصول اولیه و مسلم حقـوق اختراعـات و تعهدات بین المللی مستلزم آن است که کاربردهای جدید ـ خواه در نظامهـای مخـالف و خـواه در نظام های موافق ـ باید در قالب «فرایند اختراعـی » طـرح گردنـد. در همـین راسـتا، نظـامهـای موافق باید از طریق توسیع و نظامهای مخالف از طریق تضییق حـدود تعریـف قـانونی «فراینـد اختراعی »، حمایت پذیری ویا حمایت ناپذیری این گونه یافته ها را تحدید و تنظیم کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code