بررسی فقهی حقوقی شروط لازم جهت تحقق معافیت بند(ث)ماده 302 قانون مجازات اسلامی

نویسنده : غلامی، علی؛

‏(18 صفحه – از 55 تا 72)

چکیده:

ﻗﺘﻞ در ﻓﺮاش ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 630 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1370 و ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده 302 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1392 اﺳﺖ، در ﻣﺎده 179 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ 1304 ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد و دال ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺷﻮﻫﺮ از ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ، ﺿﺮب و ﺟﺮح زاﻧﯽ و زاﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺷﺮوط ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ اﺻﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ، ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ زاﻧﯽ و زاﻧﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺪودی ﻧﯿﺰ اﺣﺼﺎن زاﻧﯽ ﯾﺎ زاﻧﯿﻪ را ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺮوط ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ 28 ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺣﮑﻢ از آن ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ اﺳﺖ. ﺷﺮوﻃﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و زاﻧﯿﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه زن ﺑﺎ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ، وﻗﻮع ﻣﻮاﻗﻌﻪ، ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ زن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ و ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ در ﺣﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻧﺎ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ، ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺻﺮﻓﺎ در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code