تحلیل جرم جعل مفادی

نویسنده: میرکمالی، سیدعلیرضا؛ عباس زاده امیرآبادی، احسان؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1393

چکیده:

کتاب «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» قانون مجازات اسلامی ایران، جرم جعل مادی را از جعل مفادی تفکیک نکرده است. قانون‌گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی را پیش‌بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد، مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده که شناسایی مصادیق مسلّم جرم جعل مفادی را ناممکن می‌سازد. حقوق‌دانان در تعریف اصطلاح جعل مفادی اتفاق نظر ندارند. آن‌ها در بیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده‌اند، اما نمی‌توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت؛ زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است. جستار پیش رو می‌کوشد تا معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را در حقوق کیفری ایران، مصر و فرانسه به تفصیل بررسی کند. به همین منظور نظرات حقوق‌دانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آن‌ها، تفاوت در نحوه قلب حقیقت و تفاوت در زمان ارتکاب آن‌ها، نقد و ارزیابی می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

“Social justice does not occur without criminal justice and criminal‌‌ Abstracts The Crime of Apostasy (Irtidād)in the Islamic Traditions (Ahadith) ( Sayyed Mustafa Muhaqqiq Damad (Professor at Shahid Beheshti University) ( Sayyed Muhsen Musavifar (A PhD student of Criminal Law & Criminology) T he issue of apostasy (irtidād) and its capital punishment has been a circus and arena of the different thoughts and beliefs from the point of religion and out of religious look and human rights and it has provided troubles for statesmen and the Islamic jurisprudents and jurists. According to the Islamic traditions and infallible sayings, apostasy is a capital crime and sin but we will prove in this essay Table of contents Researches: The Crime of Apostasy (Irtidād) in the Islamic Traditions (Ahadith) Sayyed Mustafa Muhaqqiq Damad & Sayyed Muhsen Musavifar 3 Social Justice and Criminal Justice: Division or Connection Hanieh Hozhabr al-Sadati & Muhammad Jafar Habibzadeh 25 Terrorism and Penal Code (Criminal Code)/ Nasrin Mehra & Nowrooz Kargari 55 The Evalution of Decriminalization Policy of the 5th Five-Year Development Plan(5th FYDP) in the Islamic Penal Code of Iran Muhammad Ali Babaei & Misam Gholami & Fatimeh al-Sadat Hashemi 87 The Positive Values of Confession in Crimes from the Theoretical Obligations to the Legal Evolutions/ Hussein Agha Babaei 119 The Legal-Criminology Criteria of Situational Crime Prevention Ali Safari & Razieh Saberi 145 The Development Environments of Exercising Criminal Laws in Territory Sayyed Mahmud Mir Khalili & Ali Reza Rahmani Naeimabadi & Abouzar Salarifar 181 The Analysis of the Offence (Crime) of the Abstract Forgery Sayyed Ali Reza Mir Kamali & Ehsan Abbaszadeh Amirabadi 207 Translation of Abstracts: Arabic Translation/ Muhammad Salami 235 English Translation/ Ali Borhanzehi 250”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code