برچسب: قانون مدني

وﺛﻴﻘﻪ ﺷﻨﺎور در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮقی آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﺮان

نویسنده : عیسائی تفرشی، محمد؛ نصیری، مرتضی؛ شهبازی نیا، مرتضی؛ شکری، فریده؛ (‎27 صفحه – از 195 تا 221 ) چکیده:در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﺎن، ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ، دو ﻧﻮع...

ماده 1335 قانون مدنی

ماده 1335:توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم...

ماده 1334 قانون مدنی

ماده 1334:در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آن چه که مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند .مگر این که مدرك دعواي مدعی، سند رسمی یا...