دسته: متن قانون

امتداد قواعد اماوت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

نویسنده: اسماعیلی، محسن؛ قاسمی، علیرضا؛ آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1396 چکیده: از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺎﻧﺖ، رﺿﺎﯾﺖ و اذن ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻼء و ﺗﺼﺮف اﻣﯿﻦ...

تحلیل جایگاه اصل صلاحیت جهانی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) و قانون مجازات اسلامی

نویسنده: فروتن، مصطفی؛ اشرافی، ارسلان؛ اندیشمندان حقوق پاییز 1396 چکیده: دیوان یکفری بین المللی با هدف جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکبین جنایات بین المللی به وجود آمده است. در کنار دیوان، دولت ها نیز نقش...

جستاری در مبانی ادله فقهی نظریه «ایجاب ملزم» و آثار حقوقی آن

نویسنده: کشاورزی ولدانی، مرتضی؛ اندیشمندان حقوق تابستان 1396 چکیده: فقها در مورد ماهیت و مفهوم عقد نظریات مختلفی ارائه داده اند؛ اما میتوان دریافت اکثر آنان در این که تحقق عقد نیازمند عناصری همچون اراده،...

تعدیل مجازات زندان

نویسنده: مرادی، قاسم؛ اندیشمندان حقوق تابستان 1396 چکیده: زندان که روزگاری تاسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و...