مفهوم و ماهیت «عنصر مادی» در فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی


نویسنده : زرنشان، شهرام؛

(‎24 صفحه – از 77 تا 100 )

چکیده:
به منظور شکل گیری قاعده حقوق بـین الملـل عرفـی لازم اسـت دو جـزء در کنـار یکـدیگر قـرار بگیرند. عنصر مادی (رویه ) و عنصر روانی (اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورتهـا). در رابطـه بـا عنصر مادی، اگرچه برخی معتقدند تنها اعمال فیزیکی دولـت هـا در رویـه سـازی مشـارکت داده می شود، اما چنانکه خواهیم دید رویکرد غالب در این عرصه با تکیه بر رویه قضایی بـین المللـی حاکی از پذیرش هر نوع رفتار دولت اعم از فیزیکی یا کلامی است ، به عنوان ادله سـاخت عنصـر مادی عرف. همچنین در این بین ترک فعل یا اسـتنکاف دولـت هـا نیـز تحـت شـرایطی مـی توانـد نقش آفرین باشد. ضمنا در بیش تر موارد قاضـی بـین المللـی ناچـار اسـت جهـت احـراز عناصـر دوگانه عرف، یک عمل واحد را مد نظر قرار دهد که این امر نیز بر ابهام موضوع می افزاید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code