مسوولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395

نویسنده : فرهانی، احمد؛ اسفندیار پور، محمدحسین؛

‏(34 صفحه – از 5 تا 38)

چکیده:

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق، از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا و ﭘﺲ از اﺟﺘﻤﺎع و ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر وارده ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺿﺮوری اﺣﺴﺎس ﺷﺪ، ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. از زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﯿﺰ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدف وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدم وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ »ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ« اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و روﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ، زواﯾﺎ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ رﻓﺖ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل و ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان، روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن سردرﮔﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ اﺳﺖ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code