مسئولیت پرداخت صادر کننده در اسناد تجاری

نویسنده : عالی‌پناه، علیرضا؛ حبیبی، حمیدرضا؛

‏(26 صفحه – از 95 تا 120)

چکیده:

اﺳﻨﺎد ﺑﺮواﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوزی ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ. ﺻﺪور اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻬﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارای اوﺻﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ، اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎری از ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮدن اﯾﺮادات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد دارای ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻘﺾ آن واﺟﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ »ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ از ﻃﺮف دارﻧﺪه در ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« و »ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ«، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ، اﻣﮑﺎن ﺣﺒﺲ و اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code