ماده 1184 قانون مدنی

ماده 1184:هر گاه ولی قهري طفل، رعایت غبطهي صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولیعلیه گردد به تقاضاي یکی از اقارب وي و یا به درخواست رئیس حوزهي قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و براي ادارهي امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید .همچنین اگر ولی قهري به واسطهي کبر سن و یا بیماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولیعلیه نباشد و شخصی را هم براي این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردي به عنوان امین به ولی قهري منضم میگردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code