ماده 1021 قانون مدنی

ماده 1021:در مورد فقرهي اخیر مادهي قبل اگر با انقضاي مدتهاي ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندري که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبري نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود: الف- براي مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛ب- براي مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید )مدیترانه(، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛ج-راي مسافرت در سایر بحار سه سال.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code