ماده 988 قانون مدنی

ماده988:اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل: 1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛2- هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛3- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازهي تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند .زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا شامل آنها هم باشد؛4- خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند. تبصره الف :کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند )3 (از این ماده دربارهي آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج شوند .چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد. تبصره ب :هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد .فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code