ماده 938 قانون مدنی

ماده 938:در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از :نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه میبرد .باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code