برچسب: مدنی

ماده 936 قانون مدنی

ماده 936:با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموي ابوینی با یک عموي ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث...

ماده 933 قانون مدنی

ماده 933:هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه همه ابوینی خواه همه...

ماده 931 قانون مدنی

ماده 931:هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکهي بین آنها بالسویه تقسیم میشود، در صورتی که همهي آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند .هر گاه...

ماده 930 قانون مدنی

ماده 930:اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصهي آنها را میبرند.