برچسب: متون قوانين

ماده 1335 قانون مدنی

ماده 1335:توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم...

ماده 1334 قانون مدنی

ماده 1334:در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آن چه که مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند .مگر این که مدرك دعواي مدعی، سند رسمی یا...

ماده 1327 قانون مدنی

ماده 1327:مدعی یا مدعیعلیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضاي قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد .بنابراین در دعاوي برصغیر و...