برچسب: متن قوانين

ماده 459 قانون تجارت

‌ماده 459 :اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلحلازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌نماید در موقع تصدیقصلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در...

ماده 458 قانون تجارت

‌ماده 458 : نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیهبا اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع بهاموال غیر منقول باشد...

ماده 457 قانون تجارت

‌ماده 457: مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید وهمچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت ومال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته...

ماده 456 قانون تجارت

‌ماده 456 : پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب ودفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته به مدیرتصفیه تسلیم می‌شود.

ماده 455 قانون تجارت

‌ماده 455 : صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکستهرفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌رسانند. مأمورین پارکه در هر موقعحق دارند به دفاتر و اسناد و...

ماده 454 قانون تجارت

‌ماده 454 : مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصهاز وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی کهظاهراً به نظر می‌آید...

ماده 453 قانون تجارت

‌ماده 453 : مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصیکه لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده 444‌در تحت توقیف نیامده ولیقبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت...

ماده 450 قانون تجارت

‌ماده 450 : عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع واحوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگرتوضیحات بخواهد و باید...