برچسب: متن قانون مدني

ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1119:طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند :مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد...

ماده 1116 قانون مدنی

ماده 1116:در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکناي زن به تراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقرباي نزدیک طرفین، منزل زن...

ماده 1115 قانون مدنی

ماده 1115:اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی براي زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهي ضرر مزبور، محکمه...