برچسب: متن آيين دادرسي

ماده 525 آيين دادرسي مدني

‌ماده 525 : درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در مادهقبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاکخواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش...

ماده 523 آيين دادرسي مدني

‌ماده 523 : در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذاردهمی‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل...