دسته: بهار 1391 – ویژه نامه شماره 8

نقش اقدامات مبتنی بر روشها و فرایندهای تولید غیرمرتبط با محصول (NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آنها در «WTO»

نویسنده : قنبری جهرمی، محمد جعفر؛ (‎36 صفحه – از 349 تا 384 ) چکیده:افزایش اطلاعات و آگاهی های زیست محیطی مصرف کنندگان در سال های اخیر سبب گرایش آن ها به مصرف محصولات...

بایسته های حاکم بر مداخله ی ارزشگرایانه ی ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی

نویسنده : اردبیلی، محمد علی؛ ایروانیان، امیر؛ (‎38 صفحه – از 177 تا 214 ) چکیده:با وجود غیرقابل اجتناب بودن مداخله ی ارزش هـا در رونـد سیاسـت گـذاری جنـایی ، چگونگی برخورد این نظام...