دسته: آموزه های حقوقی گواه

شدّت «زیان زیست محیطی» قابل مطالبه در حقوق فرانسه و چالش‌های مفهوم «آلودگی محیط زیست» در حقوق ایران

نویسنده : محسنی، حسن؛ (‎29 صفحه – از 155 تا 183 ) چکیده:زیان به عناصر یا به کارکرد اکوسیستم‌ها یا به بهره‌مندی جمعی انسان از محیط را در حقوق فرانسه، زیان زیست محیطی دانسته‌اند....

وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

نویسنده : روشن، محمد؛ جهان‌تیغی، مجتبی؛ ‏(19 صفحه – از 121 تا 139) چکیده: ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ذات ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎ، ﻫﺪف و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ...

مسئولیت پرداخت صادر کننده در اسناد تجاری

نویسنده : عالی‌پناه، علیرضا؛ حبیبی، حمیدرضا؛ ‏(26 صفحه – از 95 تا 120) چکیده: اﺳﻨﺎد ﺑﺮواﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوزی ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ. ﺻﺪور اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ...

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی

نویسنده : عمرانی، سلمان؛ حاجی قربانی، حسین؛ ‏(22 صفحه – از 73 تا 94) چکیده: در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﺳﻼم و اﯾﺮان، ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﻮت ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﺟﺎﻧﯽ، ﻓﻘﺪان راﺑﻄﻪ اﺑﻮت ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ...

بررسی فقهی حقوقی شروط لازم جهت تحقق معافیت بند(ث)ماده 302 قانون مجازات اسلامی

نویسنده : غلامی، علی؛ ‏(18 صفحه – از 55 تا 72) چکیده: ﻗﺘﻞ در ﻓﺮاش ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 630 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1370 و ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده 302 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1392 اﺳﺖ، در ﻣﺎده 179...

مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده : عسکری، جعفر؛ جعفری، علی اکبر؛ ‏(26 صفحه – از 29 تا 54) چکیده: اﻧﺪک درﻧﮓ در ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺮوط ﻓﺴﺦ و ﻓﺎﺳﺦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮوط ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب...

قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده : سرخوش، جواد؛ بصیرتی، محمدجواد؛ ‏(22 صفحه – از 7 تا 28) چکیده: ﻣﺎده 954 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻞ اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮت ﯾﺎ ﻋﺮوض ﺟﻨﻮن ﯾﺎ زوال رﺷﺪ ﯾﮑﯽ از...

مبانی فقهی و حقوقی تغییرات مواد عمومی دیات(در قانون مجازات اسلامی سال 1392)

نویسنده : عمرانی، سلمان؛ علیایی، علیرضا؛ ‏(31 صفحه – از 157 تا 187) چکیده: ﮐﺘﺎب دﯾﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻸﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن 1370 و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺟﺪﯾﺪ، دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺮدﯾﺪه...