ضوابط تعیین دیه اشخاص واجد زندگی نباتی

نویسنده : عسکری‌پور، حمید؛ نقی‌زاده باقی، المیرا؛

(‎14 صفحه – از 65 تا 78 )


چکیده:

در علم پزشکی قانونی تعاریف متعددی از مرگ ارائه میگردد و مرگ را به حقیقی، ظاهری و مغزی تقسیم بندی مینمایند، اما یکی از حالاتی که با مرگ قرابت نزدیکی دارد و بعضا با آن اشتباه گرفته میشود، وضعیت زندگی نباتی است. اصولا در حالت مذکور برخلاف انواع مرگ، شخص مرده محسوب نمیگردد و دارای حیات است. در رویه قضایی میان قضات و پزشکان قانونی همواره نحوه احتساب میزان دیه این اشخاص محل منازعه است و این امر باعث اطاله فرایند دادرسی کیفری میگردد. بدین توضیح که وفق قوانین کیفری در مورد چنین اشخاصی به لحاظ صدمات وارده به اعضا و منافع آنان باید دیه و یا ارش جداگانهای تعیین گردد. اما پذیرش کلیت این نظر توسط متخصصان پزشکی قانونی محل تردید و تأمل است. از طرف دیگر با وجود اصل حاکمیت عدم تداخل دیات در صدمات بدنی و خودداری بیمهگر از پرداخت دیات متعدد چنین امری نوعا سبب سلب امنیت شغلی پزشکان میگردد و آنان را با چالشهایی از حیث پرداخت دیه مواجه میسازد. در مقاله مذکور سعی شده است که با ارائه راهکارهایی متناسب در این خصوص ارائه طریق گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code