بررسی میزان رعایت حقوق زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در سال1390

نویسنده : سلطان احمدی، ژیلا؛ برهانی، فریبا؛ عباس زاده، عباس؛ کهن، مهری؛

(‎18 صفحه – از 93 تا 110 )


چکیده:

اهداف و روش مطالعه: این پژوهش که یک مطالعه توصیفی مقطعی است با هدف تعیین میزان رعایت حقوق زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای شهر کرمان در سال 1390 روی 250 نفر از زنان واجد شرایط شرکت در پژوهش انجام شد. روش نمونهگیری تصادفی سهمیهای و ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامهای پژوهشگر ساخته بود که پس از تعیین روایی و پایایی از طریق مصاحبه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون هایt، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزار نسخه 14 انجام شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد میزان رعایت حقوق مادران باردار برحسب میانگین کلی حقوق در حد مناسبی بوده است. بالاترین میزان رعایت حقوق مربوط به حیطه دسترسی به اطلاعات به نحو مطلوب و میزان کافی و کمترین میانگین مربوط به حق انتخاب و تصمیمگیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت بود. بین شغل و حق انتخاب و تصمیمگیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت (p<0/001)، سطح تحصیلات و ارائه خدمات مبتنی بر احترام به حریم خصوصی و رعایت اصل رازداری (p<0/03)، همچنین دریافت مطلوب خدمات سلامت (p<0/04 ) ارتباط معنیدار آماری وجود داشت. اختلاف معنیداری در میزان رعایت حقوق برحسب متغیرهای سن، تعداد زایمان و تعداد فرزند مشاهده نگردید. نتیجهگیری: نتایج این پژوهش به برنامهریزان و مسئولین مراقبت سلامتی کمک میکند تا از وضعیت رعایت حقوق زنان باردار در مراکز درمانی و مراقبتی مطلع شده و اقداماتی جهت آشنایی بیشتر زنان باردار با حقوقشان و اجرای بهتر موازین اخلاقی و حقوقی انجام دهند. نصب تابلو و پوستر همچنین تهیه بروشور و پمفلت و صندوق رسیدگی به شکایات در درمانگاه پیشنهاد می گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code