بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391

نویسنده : شریفی، اعظم؛ جلالی، رستم؛ شهبازی، نازنین؛

(‎12 صفحه – از 125 تا 136 )


چکیده:
زمینه و هدف : بیماری که در اثر آسیب روحی و جسمی به یک مرکز درمانی مراجعه می کند، دارای حقوقی است که باید رعایت گردد. رعایت حقوق بیماران باعث ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی می گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی بیماران از حقوق خود و رعایت آن از دیدگاه بیماران در بیمارستان امام رضا (ع ) کرمانشاه می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی ، ٢٢١ نفر از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع ) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای سه قسمتی (اطلاعات دموگرافیک ، میزان آگاهی و میزان رعایت منشور حقوق بیمار) روا و پایا بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی ، آزمون تی مستقل ، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و کای اسکوئر توسط نرم افزار SPSS نسخه ١٨ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این پژوهش ، ٥٢.٥% بیماران زن و ٤٧.٥% مرد بودند. میانگین طول مدت بستری ٣.٨±٦.٢ روز به دست آمد. ٥٩.٣% از بیماران آگاهی کمی نسبت به حقوق خود داشتند و در ٧٢.٤% میزان رعایت حقوق بیماران در حد متوسط بود. بین میزان رعایت حقوق بیمار با سطح آگاهی بیمار از حقوق خود ارتباط آماری معناداری وجود داشت .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code