قانونمند کردن اینترنت با تطبیق در حقوق کامن لا


نویسنده : ادریسی، فرهاد؛ صفاری دوست، مجتبی؛

(‎22 صفحه – از 25 تا 46 )

چکیده:
اینترنت به دلیل گستردگی ، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکـردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشـی کلیـدی در توسـعه و تخریـب کشـورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصـادی و ارتباطـات مثبـت و قانونمنـد اسـتفاده شـود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخـالف ، همچـون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقـوق مالکیـت فکـری، تـوهین و افتـرا، تخریـب کامپیوترهـا ونرمافزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت . برای بهره بردن هرچه بهتر از ایـن دنیـای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کـردن قواعـد موجـود بـا نیازهـای ایـن فضـا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله ، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقـوقی بـه عنـوان چـارچوبی برای قاعدهمند کردن اینترنت ، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار مـی گیـرد. در ایـن راستا حقوق بین الملـل بـه واسـطه ویژگـی هـای منحصـر بـه فـرد بـیش تـرین تناسـب را بـرای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن بـه یـک چـارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعدهمند نزدیک می سازد. فضای مجازی، قانونمند کردن اینترنت ، حقوق بین الملل ، خود تنظیمی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code