حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ حرکت کم شتاب در بستر پرتلاطم


نویسنده : صفاری نیا، محیا؛

(‎27 صفحه – از 77 تا 103 )

چکیده:
حقوق فرهنگي طيف وسيعي از حقوق انساني را شامل مي شود. بسياري از حق ها و آزادي هاي انساني يا در مجموعه حقوق فرهنگي قرار دارند و يا براي تحقق صحيح آن ها به حقوق فرهنگي نياز است. همچنين تحقق بسياري از حق ها به صورت غيرمستقيم با حقوق فرهنگي پيوند دارد. به همين جهت، بسياري از مصاديق حقوق فرهنگي به منزله مبنا و بنياد بهره مندي از ساير حقوق بشر قلمداد مي شوند. با همه اهميت حقوق فرهنگي، نظام بين المللي حقوق بشر در اين حيطه علي رغم پشت سر نهادن روندي پر اُفت و خيز براي كامل شدن، نه تنها هنوز اميدهاي بسياري را پاسخ نگفته، بلكه نگراني هاي متنوعي را نيز دامن زده است. در مطالعات روزافزون حقوق بشر در سراسر دنيا همچنان سهم بررسي هاي مربوط به حقوق فرهنگي و شكل گيري فكر و انديشه در اين زمينه مطلوب نيست و پرسش هاي متعدد بي پاسخ باقي مانده است. نوشتار حاضر با ملاحظه مهم ترين اسناد بين المللي ذيربط و تحقيقات علمي جهاني در حيطه حقوق فرهنگي، كوششي است با اين هدف كه روند شناسايي حقوق فرهنگي را در نظام بين المللي حقوق بشر مشخص سازد، نكات محوري مربوط به حقوق فرهنگي را در نظام بين المللي حقوق بشر بيان كند، عناصر حقوق فرهنگي را از يكديگر تفكيك نمايد و مبتني بر بررسي هاي ياد شده، به طور فشرده روشن سازد كه چه فرصت ها، چالش ها و موانعي فراروي تحقق حقوق فرهنگي در جهان معاصراست. ارائه پيشنهاد و توصيه هاي نظري و كاربردي براي باروري هر چه بيش تر مباحث حقوق فرهنگي در فرايند تلاش هاي آتي، رهاورد مقاله حاضر است

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code