مبانی دادرسی بدون کیفر خواست در نظام های حقوقی ایران و انگلستان


نویسنده : ضرغامی، فرید؛ مهرا، نسرین؛

(‎26 صفحه – از 127 تا 152 )

چکیده:
رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظامهـای حقـوقی بـه منظور تامین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پارهای از تشـریفات رسـیدگی ، پـیش بینـی کردهاند. این شیوه عمدتا ناظر به جرائم سبک بوده، حـذف ایـن تشـریفات بـه گونـه ای صـورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکنـد. دادرسـی بـدون کیفرخواسـت در نظـام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شـفاهی دادستان در دادگاه است که در این میان دادرسی مستقیم که بحث برانگیزتـرین شـیوه دادرسـی بدون کیفرخواست به شمار می آید ناظر به عدم مداخله نهاد دادسـرا در امـر تحقیقـات مقـدماتی بوده ، در این شیوه، تحقیقات مقدماتی نیز به عهده مرجع رسیدگی است . عدم تفکیک نهاد تحقیـق از نهاد رسیدگی ، بی طرفی نهاد رسیدگی را با تردیدهای جدی مواجه می سـازد. از سـوی دیگـر، توسعه قلمرو دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران به مجـازاتهـای شـرعی ماننـد حد زنا و لواط که بعضا منتهی به سلب حیـات و رجـم مـی گـردد و همچنـین اعطـای صـلاحیت گستره به دادگاه های بخش که در جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان به شیوه بـدون ـ /کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم میکنند گستره این نوع دادرسی را در ایران از منظر دادرسی عادلانه مواجه با ابهامات قابل توجه کرده است . این امر در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان دادرسی بدون کیفرخواست ناظر بـه حذف هیات منصفه از رسیدگی کیفری دادگاه صلح در برخی جرائم نسبتا سبک و بدون نقض بیطرفی مرجع رسیدگی است . در این مقاله ضمن بررسی ویژگیهای این الگوی دادرسی به چرایی گستره و تمایزات این الگوی دادرسی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان خواهیم پرداخت .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code