حقوق شهروندی از منظر امام خمینی (ره)


نویسنده : شادمانی، مهدیه؛

(‎14 صفحه – از 9 تا 22 )

چکیده:
با وجود سابقه اندک حقوق شهروندی در ایران و با توجه به شرایط جامعه در ابتدای پیروزی انقلا ب وق شهروندی در نزد امام خمینی)ره( مسئله و دغدغ های جدی بوده است و مصادیق آن در سیره نظری و عملی ایشان مورد تأکید و توجه ویژه بوده اس ت. با کمی بررسی در آثار حضرت امام به ویژه صحیفه امام توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد را در فرمایشات ایشان می توان یافت. همچنین فرمان هشت ماد های امام خمینی)ره( درسال 1361 را باید به عنوان نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انق الب اس المی دانست و این پیام تمام وجوه کرامت و عزت انسانی را در بر م یگیرد و به همین دلیل با گذشت بیش از سه دهه از آ ن، هنوز زنده و نیازمند توجه و تحلیل و عمل می باشد . دستورالعملی که خطاب به همه سران و مسئولان نظام نهادها و سازمان و برای تمام زما نهاست و تأکیدی قاطع و همه جانبه بر قانو نگرایی و حفظ اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم دار د.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code