اقدام علیه آزادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه


نویسنده : باوی، محمود؛

(‎24 صفحه – از 159 تا 182 )

چکیده:
اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجـب آن مـاموران دولتی در حـین اجـرای وظـائف رسـمی خـود بـه آزادی فـردی تعـرض مـی نماینـد. هـر چنـد قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگـاری ایـن اقـدامات پیشـگام بـوده انـد، لـیکن مقایسـه قوانین کیفری دو کشور حاکی ازآن است که قوانین کیفری فرانسه در مقایسه با قوانین کیفـری ایران به شکل موثرتری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code