نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی

نویسنده : صفایی، عبدالحسین؛ نظارت مقدم، محمد کاظم؛

(‎24 صفحه – از 37 تا 60 )

چکیده:

امداد و نجات مقوله ای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهـد، در ایـن عملیـات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجـام ایـن عملیـات عـازم میشوند معمولا خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کـار باعـث نقـض قراردادهـای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجـات معمـولا هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشـوند همچنـین خسـاراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بـوده اسـت . امدادرسـانی وظیفـه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینـه هـا و خسـارات وارده نیـز بایـد راه منطقـی و منصفانه ای در نظر گرفت . این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یـک عمـل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشـتار نخسـت مبحـث امـداد و نجـات و الزامـات قـانونی آن براساس کنوانسیونهای بین المللی و حقوق کامن لا و حقوق موضوعه و قـوانین جمهـوری اسـلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code