برچسب: متون قانون تجارت

ماده 600 قانون تجارت

‌ماده 600 : قوانین ذیل:‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 – قانوناصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه‌مصوب 2 تیر ماه 1307 – قانوناجازه...

ماده 599 قانون تجارت

‌ماده 599 : نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرایاین قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده ویک ماه به آنها مهلت خواهد داد...

ماده 598 قانون تجارت

ماده 598 : طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود رامطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برایآنها مقرر بوده استفاده خواهند...

ماده 597 قانون تجارت

ماده 597 : شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخاجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمیحق دارد انحلال شرکت را...

ماده 595 قانون تجارت

‌ماده 595 : هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکناست تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه درموقع تقاضای تمدید...

ماده 594 قانون تجارت

‌ماده 594 :به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهایایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شودکه خود را با مقررات یکی از شرکتهای...

ماده 592 قانون تجارت

‌ماده 592 : در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتباربیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کردهباشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند...