برچسب: جرایم ، تعزیر ، مجازات ، قانونگذار ، کیفری ، قانون ، حیثیت ، حقوق ، تعزیرات شرعی ، جهت توجیه حیثیت عمومی جرم