دسته: پژوهش های نوین حقوق اداری

مدیریت تعارض منافع بازار بورس اوراق بهادار در آیینه هنجارهای تقنینی

نویسنده : افشاری، فاطمه؛ نویسنده مسئول : درخشان، داور؛ (‎25 صفحه – از 165 تا 189 ) چکیده:بازار بورس اوراق بهادار در حال حاضر یکی از مهمترین عرصه‌های ارتباط و تعامل دولت و شهروندان...

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان با نگاهی به نهادهای ناظر در نظام حقوقی ایران

نویسنده : بهنیا، مسیح؛ نویسنده مسئول : صادقی، امیرحسین؛ (‎28 صفحه – از 137 تا 164 ) چکیده:آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات...

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری

نویسنده : محمدی، شیوا؛ نویسنده مسئول : خردمندی، سعید؛ (‎26 صفحه – از 111 تا 136 ) چکیده:در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس‌هایی مشخص می‌شد که تعیین محدوده دقیق ملک،...

نسبت‌سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی

نویسنده : حبیب نژاد، سیداحمد؛ نویسنده مسئول : سلمانی سیبنی، مرضیه؛ (‎30 صفحه – از 59 تا 88 ) چکیده:از آنجائیکه رفع فقر و محرومیت یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های نظام حقوقی...

چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره

نویسنده : استوارسنگری، کورش؛ (‎25 صفحه – از 135 تا 159 ) چکیده:چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره چکیده درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته...

نظارت قضایی بر قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری در فرانسه

نویسنده مسئول : جلالی، محمد؛ نویسنده : کامیاب، میثا؛ (‎28 صفحه – از 107 تا 134 ) چکیده:پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی،...

تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری

نویسنده : کرمی، حامد؛ گودرزی، مهدی؛ (‎28 صفحه – از 79 تا 106 ) چکیده:مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم‌ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می‌رود که به...