دسته: بهار 1392 – دوره هفدهم – شماره 1

تاثیر روش انتخاب قاضی بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران

نویسنده : عزیزی، ابراهیم؛ امیری، محسن؛ ویژه، محمد رضا؛ (‎24 صفحه – از 121 تا 144 ) چکیده:در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تاثیر آن بر استقلال قاضی...

تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه های حقوقی

نویسنده : شهبازی نیا، مرتضی؛ اونق، شهرزاد؛ (‎22 صفحه – از 99 تا 120 ) چکیده:از آن جا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کم تر از مبلغ...

سازگاری قطعنامه های مبارزه با افترا به ادیان با معیارهای بین المللی حقوق بشر

نویسنده : سودمندی، عبدالمجید؛ (‎28 صفحه – از 49 تا 76 ) چکیده:اگرچه در مورد ممنوعیت افترا به عنوان یکی از محدودیت های مجاز حق آزادی بیان، تردیدی نیست، اما درباره مرزهای این ممنوعیت،...

مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده : خشنودی، رضا؛ (‎26 صفحه – از 23 تا 48 ) چکیده:حمایت از حقوق مصرف¬کننده از ضروریات جامعه امروزی است. انگیزه اصلی پیدایش این دیدگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای تضمین حق بهره¬مندی...