دسته: بهار 1391، دوره شانزدهم – شماره 1

استرداد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری – مطالعه تطبیقی –

نویسنده : عیسائی تفرشی، محمد؛ شاه محمدی، محمد؛ صادقی، محمود؛ (‎26 صفحه – از 131 تا 156 ) چکیده:استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق...

بررسی تطبیقی نظام دستور موقت در حقوق مالکیت صنعتی ایران و موافقتنامه تریپس

نویسنده : دریایی، رضا؛ نوروزی، محمد؛ (‎26 صفحه – از 79 تا 104 ) چکیده:یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه...

بررسی تطبیقی تعریف و معیارهای ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب 1386

بررسی تطبیقی تعریف و معیارهای ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب 1386نویسنده : حبیبا، سعید؛ حنیفی، نسیم؛ (‎22 صفحه – از 25 تا 46 ) چکیده:پس از سال ها خلا قانونی درخصوص حمایت از...

اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی – مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس –

نویسنده : جوهری، مهدی؛ صادقی، محمود؛ شهبازی نیا، مرتضی؛ مهاجری، علی؛ (‎24 صفحه – از 1 تا 24 ) چکیده:اقدامات تامینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تامین دلیل، تامین خواسته و تعلیق ترخیص،...