دسته: پژوهش نامه حقوقی

تصویب نامه هیات وزیران در مورد شورای حل اختلاف تخصصی در دیوان عدالت اداری

(‎4 صفحه – از 233 تا 236 ) خلاصه ماشینی: “تصویب‌نامه هیات وزیران‌ در مورد شورای حل اختلاف تخصصی در دیوان عدالت اداری هیئت وزیران در جلسه مورخ 6831/8/31 بنا به پیشنهاد شماره 111/20/41541...

مبانی و ماهیت نظارت قضایی بر اعمال دولت: مطالعه تطبیقی کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا

نویسنده : آقایی طوق، مسلم؛ (‎68 صفحه – از 125 تا 192 ) خلاصه ماشینی: “M. S(2006),The Corporate Origins of Judicial Review (421)-با آنکه از رأی قاضی مارشال در دعوای ماربری علیه مادیسون به...