دسته: پژوهش نامه اندیشه های حقوقی

برتری رویکرد تقصیر بر مسئولیت مطلق در حقوق قراردادهای ایالات متحده آمریکا

نویسنده : مقصودی، رضا؛ دروی، مهسا؛ (‎23 صفحه – از 140 تا 162 ) چکیده:برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسوولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه...

مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

نویسنده : محسنی، سعید؛ شفیع زاده خولنجانی، مصطفی؛ (‎31 صفحه – از 109 تا 139 ) چکیده:اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است...

مطالعه نهادهای حقوقی نظارت بر بازار رقابتی (در ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده)

نویسنده : صادقی مقدم، محمد حسن؛ صادقی، محمد؛ (‎28 صفحه – از 27 تا 54 ) چکیده:نیل به اهداف مورد نظر «بازار» منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت » است تا از این...

مسئولیت مدنی لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده در قبال اشخاص ثالث

نویسنده : ساعی، سید محمد هادی؛ ثقفی، مریم؛ (‎16 صفحه – از 11 تا 26 ) چکیده:قرارداد لیسانس از متداولترین قراردادهای انتقال تکنولوژی محسوب می شود که متعاقدین آن لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده...

الحاق به سازمان جهانی تجارت در حوزه مالکیت معنوی مشروعیت الزامات و موانع نظام حقوقی ایران

نویسنده : صادقی مقدم، محمد حسن؛ صادقی، محمد؛ امیری، حسین علی؛ (‎27 صفحه – از 147 تا 173 ) چکیده:بحث تجارت در جهان امروز، و الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت، فرصت ها و...