دسته: بهار – زمستان 1379 – شماره 2 و 3

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ی حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

(‎16 صفحه – از 333 تا 348 ) خلاصه ماشینی: “بخش چهارم فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق بین‌الملل‌ دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دانشگاه علامه طباطبایی از 3731 تا 0831 1-*عنوان:ابعاد گوناگون مفهوم دفاع...

دیدگاه ها: دیدگاه های دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون پیش نویس لایحه قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

نویسنده : مؤذن زادگان، حسن علی؛ ضیایی بیگدلی، محمد رضا؛ (‎9 صفحه – از 317 تا 325 ) خلاصه ماشینی: “2-اگرچه لایحهء پیشنهادی از حیث اعادهء دادسرا در سیستم قضایی،اصل صلاحیت‌ ذاتی در تفکیک...