دسته: پژوهش حقوق خصوصی

بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)

نویسنده مسئول : بادینی، حسن؛ نویسنده : شاهی دامن جانی، احد؛ (‎24 صفحه – از 83 تا 106 ) چکیده: از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد...

تفسیر شرط داوری اجباری

نویسنده مسئول : امینی، عیسی؛ نویسنده : اسکینی، ربیعا؛ رشیدی، امید؛ (‎29 صفحه – از 53 تا 81 ) چکیده: شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز...

حق انصراف از انتشار آثار ادبی (مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و برخی نظام‌های حقوقی شناسایی کننده این حق)

نویسنده مسئول : صاحب، طیبه؛ نویسنده : مرادی، عباس؛ (‎26 صفحه – از 115 تا 140 ) چکیده: در برخی نظام‌های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه‌ای تحت عنوان حق انصراف...