دسته: پژوهش حقوقی

بررسی پرونده دوم سودان در دیوان کیفری بین المللی (ارجاع تا دستور جلب دوم)

نویسنده : صالحی، محمد خلیل؛ صادقی جعفری، مجید؛ (‎52 صفحه – از 87 تا 138 ) چکیده:جنگ داخلی در دارفور سودان اواخـر سـال ٢٠٠٢ آغـاز شـد. بـا گـسترش دامنـه درگیری ها به حوزه مناطق...

بررسی حقوق کیفری رقابت از منظر قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی

نویسنده : خالقی، ابوالفتح؛ رشنوادی، حجت الله؛ (‎38 صفحه – از 23 تا 60 ) چکیده:توسعه همه جانبه کشورها، بـدون وجـود نظـام اقتـصادی کارآمـد نـاممکن اسـت . در تدوین برنامه اقتصادی پیشرو که تضمین...

قلمرو بی اعتباری انتقال سهام شرکت سهامی در برابر شرکت و اشخاص ثالث (تفسیری بر قسمت اخیر ماده ی 40 لایحه ی اصلاح قانون تجارت)

نویسنده : همت کار، حسین؛ (‎28 صفحه – از 101 تا 128 ) چکیده:ماده ۴۰ لایحه اصلاح قانون تجارت طریقه نقل و انتقال سهام با نام شرکت سهامی را انعکاس مراتب انتقال» در دفتر...