دسته: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

مبانی سیاسی و چالش‌های عملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه در فرایند کیفری ایران ‬‬

نویسنده : سلیمانی، جهانبخش؛ گلدوزیان، دکتر ایرج؛ نویسنده مسئول : روحانی‌مقدم، دکتر محمد؛ (‎25 صفحه – از 289 تا 313 ) چکیده:متهم بازداشت‌شده بی‌گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی...

سنجش تأثیر اعتیاد و وضعیت سرپرستی بر کودک‌آزاری جنسی با تمرکز بر نمونه‌های به‌دست‌آمده از مراکز اورژانس اجتماعی تهران

نویسنده : شهیدی، سپیده؛ صابری، دکتر سید مهدی؛ عباسی، دکتر اصغر؛ نویسنده مسئول : بشیریه، دکتر تهمورث؛ (‎21 صفحه – از 267 تا 287 ) چکیده:زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت علل مؤثر بر...

واکاوی جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسیر پراکنده محاکم دادگستری

نویسنده مسئول : خدادی، دکتر ابوالقاسم؛ (‎22 صفحه – از 245 تا 266 ) چکیده:در‌حال‌حاضر جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375...

عقلانیت مرجح در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران

نویسنده : صفاری، دکتر علی؛ نویسنده مسئول : نادری، پگاه؛ (‎27 صفحه – از 217 تا 243 ) چکیده:عقلانیت، مداخلات منفعت‌طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست‌گذاری را محدود می‌سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام‌های...

واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری

نویسنده : فتح‌آبادی، حسین؛ نویسنده مسئول : مهدوی ثابت، دکتر محمدعلی؛ (‎24 صفحه – از 193 تا 216 ) چکیده:مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش‌های سنتی و زدودن جنبه‌های تلافی ضمن حفظ جلوه‌های ترمیمی...

مفهوم و کارکرد «قضیه» در «دیوان کیفری بین‌المللی»

نویسنده : ذاکرحسین، دکتر محمد هادی؛ (‎29 صفحه – از 163 تا 191 ) چکیده:یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم...

دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش‌ها و راهکارها)

نویسنده مسئول : رستمی، دکتر هادی؛ نویسنده : قربان‌پور، ناصر؛ (‎27 صفحه – از 135 تا 161 ) چکیده:قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در مادة 306 نوعی دادرسی اختصاری‌/ مستقیم را برای جرایم...

واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری

نویسنده : نوریان، دکتر ایوب؛ نویسنده مسئول : محمدنسل، دکتر غلامرضا؛ (‎22 صفحه – از 113 تا 134 ) چکیده:تصمیم‌گیری قضایی صرف‌نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد،...

عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین‌المللی کیفری

نویسنده : سلیمی، دکتر صادق؛ (‎26 صفحه – از 53 تا 78 ) چکیده:دیوان بین‌المللی کیفری از خفیف‌ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر...