دسته: پژوهشنامه حقوق

حق آزادی عقیده و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

نویسنده : سجادی، سید محمد؛ (‎22 صفحه – از 55 تا 76 ) چکیده:حق آزادی بیان از حقوق بنیادین بشری است که به روشنی در ماده ٣٤ قانون اساسی افغانستان و ماده ١٨ و...