دسته: پژوهشنامه حقوق اسلامی

سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

نویسنده : اکبری آرائی، منصور؛ قریشی، سید مهدی؛ نویسنده مسئول : نیکخواه سرنقی، رضا؛ (‎22 صفحه – از 539 تا 560 ) چکیده:تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم...

مواضع فقها در قبال تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری (با تأکید بر مواضع شهید مدرس و حاج‌آقا نورالله اصفهانی) (1294-1320ش)

نویسنده مسئول : راجی، سید محمدهادی؛ نویسنده : احمدی، حسین؛ (‎22 صفحه – از 517 تا 538 ) چکیده:نظام اجباری به تقلید از اروپا و در راستای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ارتشی قدرتمند...

قابلیت مطالبه زیان‌های مالی اشخاص در وضعیت زندگی نباتی با مطالعه تطبیقی

نویسنده مسئول : میرشکاری، عباس؛ نویسنده : حسینی، فاطمه سادات؛ (‎34 صفحه – از 483 تا 516 ) چکیده:خسارت‌های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان انسان‌ها و ابعاد پیچیده‌ای که دارند، امروزه...

تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری اتهامی از مقامات تعقیب

نویسنده : علیپور، طیب؛ کوشکی، غلامحسن؛ نویسنده مسئول : مؤذن‌زادگان، حسنعلی؛ (‎22 صفحه – از 461 تا 482 ) چکیده:سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه‌های کیفری است. مطالعات تاریخی...

بررسی چرایی عدم کارایی مجازات‌های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر

نویسنده مسئول : عارفی مسکونی، محمد؛ نویسنده : نجفی توانا، علی؛ شاملو، باقر؛ (‎22 صفحه – از 439 تا 460 ) چکیده:یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین‌المللی از چند دهه اخیر...

تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : رستمی، ولی؛ قطبی، میلاد؛ نویسنده مسئول : محمدی احمدآبادی، حسین؛ (‎20 صفحه – از 395 تا 414 ) چکیده:انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از...

تبیین جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری از منظر حقوق تطبیقی، به همراه تحلیل آن بر مبنای ایده کارایی

نویسنده مسئول : مشایخ، میلاد؛ نویسنده : بادینی، حسن؛ خوئینی، غفور؛ (‎24 صفحه – از 371 تا 394 ) چکیده:مسئولیت ناشی از عیب تولید که از موضوعات خاص مسئولیت مدنی به معنای عام محسوب...

تضمین موثر و حمایت قضائی از حقوق سیاسی شهروندان (در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و نظام حقوقی ایران)

نویسنده : حبیب زاده، توکل؛ نویسنده مسئول : پیغمبری، سیدمحمدحسین؛ (‎26 صفحه – از 345 تا 370 ) چکیده:حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده ‌است و این...