دسته: تابستان 1400 – شماره 52

اصل منع تبعیض در قانون گذاری جزایی و تاثیرآن بر امنیت قضایی شهروندان

نویسنده : جزایری فارسانی، سید عباس ؛ مهدوی، سحر ؛ (‎20 صفحه – از 161 تا 180 ) چکیده:در بسیاری از نظامهای حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی، دارای جایگاه اجتماعی، تحصیلات،...

بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، چالش های موجود و راهکارهای برون رفت از آن (با تکیه بر آرای دیوان عدالت اداری)

نویسنده : نرگسیان، محمد ؛ نظری، اسفندیار ؛ (‎54 صفحه – از 87 تا 140 ) چکیده:ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی که قدرت مهاجر پذیری بالایی دارند یکی از معصلات...