دسته: قانون مدنی

امتداد قواعد اماوت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

نویسنده: اسماعیلی، محسن؛ قاسمی، علیرضا؛ آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1396 چکیده: از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺎﻧﺖ، رﺿﺎﯾﺖ و اذن ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻼء و ﺗﺼﺮف اﻣﯿﻦ...

ماده 1335 قانون مدنی

ماده 1335:توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم...

ماده 1334 قانون مدنی

ماده 1334:در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آن چه که مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند .مگر این که مدرك دعواي مدعی، سند رسمی یا...