دسته: پاییز و زمستان 1399 – شماره 73

تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانوادۀ ایران

نویسنده مسئول : افقه، آلاسادات ؛ نویسنده : خوش صورت موفق، اعظم ؛ زارعان، منصوره ؛ (‎21 صفحه – از 289 تا 309 ) چکیده:جهان معاصر، امروزه شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در ساحت علم پزشکی...

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقة اقارب در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده مسئول : جعفرزاده، سیامک ؛ نویسنده : علیزاده، حمید ؛ (‎22 صفحه – از 267 تا 288 ) چکیده:بعد اقتصادی در خانواده، رشد فرهنگی و تربیتی افراد را مهیا می‌سازد. از مهم‌ترین ابعاد...

ویژگی‌های نظام قانون‌گذاری قرآن در حوزه خانواده با رویکردی به تفسیر المیزان

نویسنده مسئول : نظربیگی، مریم ؛ نویسنده : امرائی، ایوب ؛ خزائی، میثم ؛ (‎24 صفحه – از 219 تا 242 ) چکیده:از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، مورد توجه شرع...

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

نویسنده مسئول : تقی‌پور درزی نقیبی، محمد حسین ؛ نویسنده : ابهری، حمید ؛ حسینی مقدم، حسن ؛ (‎32 صفحه – از 157 تا 188 ) چکیده:قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 را باید منشأ...

رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

نویسنده : فرع شیرازی، سید مصطفی ؛ سعیدی رضوانی، محمود ؛ عابدی سرآسیا، علیرضا ؛ نویسنده مسئول : عبداللهی نژاد، عبدالکریم ؛ (‎27 صفحه – از 129 تا 155 ) چکیده:پس از تتبع در...